Co je elektronická aukce?

Metodika pro účast ve výběrovém řízení na pronájem bytu prováděné formou veřejné elektronické aukce

Elektronické aukce jsou nástrojem pro průhledný průběh výběrového řízení na pronájem bytů ve vlastnictví města Chebu. Aukce probíhají prostřednictvím webové aplikace v počítači na základě přihlášení uživatelským jménem, heslem a přístupovým klíčem, který obdrží zájemci od administrátora, po splnění všech požadavků stanovených pro jejich účast v elektronické aukci. Veřejná elektronická aukce je tříkolová a skládá se z:

1) Vstupního kola – slouží k přihlašování zájemců, během tohoto kola probíhají prohlídky pro výběrové řízení nabízených bytů a zájemci mají čas se v případě zájmu přihlásit do elektronické aukce a splnit stanovené požadavky

2) Kontrolního kola – slouží pro potřeby města ke kontrole splněných podmínek přihlášených zájemců

3) Aukčního kola – probíhá zpravidla 20 minut v přesně určený čas, slouží pro samotné soutěžení zájemců pro podávání nejvyšších nabídek nájemného, v průběhu kola mohou zájemci upravovat nabídky směrem nahoru, vždy vidí učiněnou nejvyšší nabídku a mohou na ni reagovat. Po skončení aukčního kola poznají zájemci dle výše učiněné poslední nabídky nájemného, zda jejich nabídka byla nejvyšší či nikoliv.

Pro zařazení do aukčního kola elektronické aukce, kde je možné podávat nabídky a o nabízený byt regulérně soutěžit, je nutné provést nejpozději do konce vstupního kola (termín uveden v podmínkách výběrového řízení) následující kroky:

A) Finanční část:

Složit na bankovní účet č. 6015–528331/0100 finanční jistinu s uvedením va­riabilního symbolu (VS) uvedeného v podmínkách výběrového řízení ve výši trojnásobku zájemcem nabízeného nájemného, které nesmí být nižší, než stanovená nejnižší vstupní nabídka nájemného stanovená pro účast ve výběrové m řízení, kdy její výší stanoví zájemce výpočtem tak, že v nabídce uvedenou plochu nabízeného bytu vynásobí výši nabízeného nájemného a vynásobí výsledek koeficientem 3 /Příklad výpočtu: (např. plocha bytu 50m² x nabízená výše nájemného 55Kč/m²) x 3 = 8.250 Kč/. V případě, že vypočtený trojnásobek předpisu měsíčního nájemného z podlahové plochy stanovený dle předchozí věty je vyšší než 10.000 Kč, je povinen zájemce složit finanční jistinu ve výši 10.000 Kč.

B) Dokladová část:

Předložit všechny požadované úplné doklady a dokumenty spolu se žádostí o pronájem bytu (viz příloha č. 1 Zásad) příslušné referentce oddělení správy budov odboru správy majetku k ověření totožnosti a k provedení prvotní kontroly úplnosti žádosti, požadovaných údajů a podkladů;

C) Elektronická část:

-  na  http://www.cheb.cz/ na horní liště vybrat nabídku Elektronické aukce,

-  v seznamu aukcí vybrat požadovanou nabídku a vpravo od textu kliknout na odkaz na žádost,

-  danou žádost vyplnit a odeslat,

-  do emailu žadatele následně bude doručena zpráva s odkazem na pozvánku/přihlášku,

-  po otevření odkazu v pozvánce nalézt odkaz pro přihlášení „ZDE“ (v dolní části pozvánky),

-  vyplnit přihlášku a tu příslušným tlačítkem odeslat,

-  po obdržení emailu s přístupovým klíčem – zaslaný administrátorem aukce se přihlásit do aukční síně pomocí kliknutí na příslušný odkaz v emailu a zadání přístupových údajů,(jméno a heslo – zvolené uživatelem, přístupový klíč),

-  zadat svou nabídku.

V termínu pro aukční kolo se přihlásit do aukční síně opět po zadání stejných přístupových údajů (jméno a heslo – zvolené uživatelem, přístupový klíč – zaslaný administrátorem aukce) a soutěžit o nabízený byt podáním nejvyšší nabídky nájemného.

Učiněná nejvyšší nabídka nájemného zájemcem po ukončení aukčního kola neznamená, že se tento zájemce stává automaticky nájemcem nabízeného bytu a nezakládá mu právní nárok na uzavření nájemní smlouvy. O výběru nájemce s přihlédnutím k výsledku aukčního kola a prověření splnění všech podmínek stanovených pro pronájem bytu, rozhoduje vedoucí odboru správy majetku MěÚ Cheb, po projednání jeho rozhodnutí na jednání Komise majetkoprávní, bytové a dislokační Rady města Chebu. 

náhled tisku | tisknout stránku | nahoru